لودر چیست ؟

بدون اغراق لودر کاربردي ترين ماشين درانجام کارهاي ساختماني وعمراني است اين ماشين که درانداره هاي مختلف ساخته ميشود به دليل عملکرد وانعطاف پذيري زيادي که دارد ونيزبا تغيير جام مي تواند بسياري ازکارها رانجام دهد لودر موارد استفاده بسياري دارد که برخي ازآنها عبارتند ازايجاد خاکريزها حفاري زيرزمين بناها پرکردن خندقها وخاکريزي اطراف لوله هاي کارگذاشته شده درکانالها بارکردن کاميونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن وحمل مصالح ساختماني به ماشين لودر ميتوان انواع ملحقات را نصب کرد وکاربردهاي ديگري ازآن گرفت نظير : برف روب کانال کن لوله برلوله گذار جرثقيل ليفت تراک

انواع لودر

الف – لودر چرخ لاستيکي

لودر چرخ لاستيکي

اين لودر ها دراقسام کوچک خيلي بزرگ ساخته ميشود چرخهاي بزرگ لاستيکي به اين نوع لودر ها قدرت تحرک وسرعت فراواني ميبخشد فشاروارده برزمين توسط اين لاستيکها کم بوده وميتوان اين فشار را با تغييرميزان باد لاستيکها تغييرداد باين همه درزمنيهاي داراي سنگهاي تيزامکان آسيب اين لاستيکهاوجوددارد درضمن درزمينهاي خيس وگل آلود نيزکارکردن بالودر چرخ لاستيکي مشکل است البته زنجيرهاي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجود دارد که ميتوان براي ازدياد اصطکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابه کاربرد نوعي ازلاستيکهاي جديد ساخته شده اند که داراي عاجهاي خيلي ضخيمي هستند وميتوانند درمناطق سنگي کارکنند اين لودر ها بردونوع معمولي وکمرشکن هستند
نوع کمرشکن که بيشتر درلودر هاي بزرگ بکاربرده ميشوند وداراي نوعي شاسي هستند که قسمت عقب لودر رابه قسمت جلو توسط يک مفصل متصل ميکنند اين حالت مفصلي قدرت مانوروشعاع گردش ماشين را نسبت به شاسي هاي ثابت ( غيرمفصلي ) زياد ميکند درانواع مدرن اين ماشين آلات ازسيستمهاي فرمان وکنترل هيدروليکي والکتريکي جهت راحتي وعملکرد بهترراننده استفاده شده است سيستم فرمان اين ماشين ها به دونوع است درلودر هاي معمولي سيستم فرمان بوسيله فرمان وحرکت چرخها عمل ميکند امادرنوع کمرشکن سيستم فرمان به وسيله دوجک هيدروليکي عمل مي نمايد

 

خصوصيات ويژه لودر چرخ لاستيكي در مقايسه با لودر چرخ زنجيري به شرح زير ميباشد:

 • سرعت حركت بيشتر به علت استفاده از چرخ لاستيكي.
 • قدرت مانور خوب به علت استفاده از چرخ لاستيكي و شكل كمر شكن ماشين.
 • حمل تا مسافت بیشتر. از لودرهاي چرخ لاستيكي ممكن است براي حمل مواد تا فاصله حداكثر 200 متراستفاده شود. در حالي كه توصيه ميشود تا از لودرهاي چرخ زنجيري براي فاصلههاي بيشتراز 80 متر استفاده نشود.
 • ظرفيت جام بيشتر. لودرهاي معدني معمولي حجم جامي تا حدود 15 متر مكعب دارند و بزرگترين لودرهاي چرخ لاستيكي با جام6/41 متر مكعب برايسنگهاي معمولي و 71 متر مكعب براي بارگيري زغالسنگ عرضه ميشوند . بزرگترين لودرهاي چرخ زنجيري حداكثر 4 متر مكعب ظرفيت جام دارند.
 • ارتفاع بارگيري و تخليه بيشتر.

 

ب – لودر هاي چرخ زنجيري

چرخ زنجيري

لودر هاي چرخ زنچيري مانند لودر هاي چرخ لاستيکي عمل کي کنند بااين تفاوت که فشارکمي که برزمين وارد مي کنند باعث ميشود که لودر هاي با چرخ زنجيردار بتوانند درزمينهايي کارکنند که قابل استفاده براي لودر هاي لاستيک درنيستند اصطکاک زياد آنها بازمين باعث ميشودکه بتوانند نهايت استفاده راازقدرت موتوردرکند زمين بنمايند وچون زنيرداراند هنگام کاردرمناطق داراي سنگهاي تيزخطرپاره شدن لاستيک وجود ندارد لودر هاي زنجيردار قادربه حرکت برروي سطحهاي باشيب جانبي 35%ميباشند درصورتي که اين رقم براي لودر چرخ لاستيکي 15% است همچنين لودر زنجيردار ميتواند ازشيب 60% بالابرود درحاليکه اين رقم براي لودر لاستيک دار به حدود 30% محدود ميشود سرعت لودر زنجيردار خيلي کمترازلودر لاستيک داربوده به همين علت درمواردي که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگيري زياد باشد راندمان اين ماشين نسبت به نوع لاستيک دار پايين است

همچنين خصوصيات ويژه لودر چرخ زنجيري در مقايسه با لودر چرخ لاستيكي به شرح زير ميباشد:

 • امكان فشار بيشتر به جبههكار به علت وجود اصطكاك بيشتر بين زنجير و زمين.
 • امكان استفاده در شيبهاي سربالايي زيادتر.
 • فشار كمتر به سطح زمين به علت زيادتر بودن سطح تماس با زمين. البته لازم به ذكر است كه معمولاًيك لودر چرخ زنجيري از لودر چرخ لاستيكي هم ظرفيت خود وزن بيشتر دارد.
 • استفاده در بارگيري سنگهاي سخت و ساينده. البته براي حفاظت از لاستيك لودرهاي چرخ لاستيکياز زنجيرهاي محافظ ويژهاي استفاده ميشود كه در شكل بعد نشان داده شده است.

 

همانطور كه از نام آن مشخص است، ماشيني است كه براي بارگيري مواد استفاده ميشود (معمولا بارگيري کاميون). البته از لودر در معادن كوچك تا متوسط ممكن است بعنوان ماشين اصلي بارگيري استفاده شود، ولي در معادن بزرگ معمولا اين ماشين ازكارايي كافي برخوردار نيست و در اين معادن معمولا شاول ماشين اصلي بارگيري است مگرآنكه شرايط خاصي ايجاب كند كه از لودر براي اين منظور استفاده شود.
شرايط استفاده از لودر  براي دو کاربرد ذکر شده در بالا به اين شرح ميباشد:

به عنوان ماشين بارگيري:

 • بارگيري از جبهه كارهاي سست و كم ارتفاع.
 • تخليه در ارتفاع كم.
 • حمل در فاصله كم. معمولا از لودر براي جابجايي خاك در فواصل بيش از 200 متر استفاده نميشود.
 • استخراج انتخابي و كار در ديوارههاي غير يكنواخت.

به عنوان ماشين تداركاتي:

 • احداث جاده، خاكريز (دپو) و امثال آن.
 • حمل تجهيزات.
 • ماشين كمكي بارگيري مخصوصاً درجبهه كارهاي غير يكنواخت.
 • تسطيح اطراف شاول.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *